helico to helico – twister

توصیف:

مانور helico to helico – twister یا همان معكوس كردن سريع مسير چرخش يك Helicopter بدون توقف حركت. مانوری بسيار سخت است.

آماده سازي:

براي جلوگيري از توئيست رايزر، صندلي خود را در موقعيت نشسته قرار دهيد، بند سينه را تا حد ممكن آزاد كنيد، پاهاي خود را زير صندلي قرار داده و با بال خود بچرخيد.

ورود:

وارد يك Heli به سمت راست شويد. هنگامي كه چرخش ثابت شد، آن را با پايين كشيدن آرام برك چپ تا زمان نقطه ايست متوقف كنيد (در Helicopter بسيار بالا است!). با آغاز پايين آمدن بال، آن را ثابت كنيد، سپس در زمان درست برك راست را رها كنيد (و رايزر راست را بگيريد) و برك چپ را بگيريد تا يك Helicopter به سمت چپ را آغاز كنيد.

هر چه بال بيشتر باز بماند، توئيستر زيباتر ميشود، اما معمولاً با توقف چرخش، نوك خارجي كمي سقوط ميكند.

اگر ميخواهيد اين ترفند را بياموزيد، ابتدا بايد نحوه ورود به يك Helicopter از يك Full Stall را تمرين كنيد: پس از توقف بال، به آرامي برك ها را رها كنيد تا Full Stall را ثابت نماييد. سپس برك ها را بيشتر رها كنيد تا بال تقريباً به طور كامل باز شود، اما هنوز بالاي شما بماند. در اين زمان يك برك را رها كنيد تا Helico را آغاز كنيد.

خروج:

مشابه مانور Helicopter عادي.

خطرات!

تمام خطرات Helicopter، به ويژه توئيست رايزر. به دليل اينكه بال سرعت افقي در Helicopter ندارد، نقطه ايست بسيار بالا قرار گرفته است، پس برك ها را به مقدار کم و آرام در طول كل اين مانور استفاده کنید.