آوریل 16, 2018

نمونه سوالات ازمون ادونس و تندم انجمن ورزش های هوایی به همراه پاسخ – بخش دوم

7- Drag و انواع آن را نام ببرید. هرکدام را توضیح دهید، نمودار های هر کدام و نمودار total drag را ترسیم نمایید.

به طور كلي دو نوع پسا وجود دارد:
۱- پساي مزاحم.
۲- پساي القايي.

پساي مزاحم (Parasite Drag )

شامل هرگونه آشفتگي جريان هوا در اطراف وسيله هوايي است كه توسط اجزا و يا تركيب ساختماني خود وسيله هوايي و يا محموله آن به وجود آيد.
• عنوان انگليسي آن Parasite Drag ميباشد.
• چنانچه سرعت هوايي دو برابر شود ، مقدار پساي مزاحم چهار برابر ميشود.
• با افزايش سرعت هوايي ، پساي مزاحم به شدت زياد ميشود و بر عكس در سرعت هاي كم و نزديك به سرعت واماندگي ، پساي مزاحم به كمترين مقدار خود ميرسد.
• رابطه پساي مزاحم و سرعت ، رابطه اي مستقيم است.

پساي القايي (Induced Drag)

 • اين نوع پسا همواره با برآ همراه ميباشد و رابطه مستقيم با نيروي برآ دارد. به زبان ديگر با افزودن نيروي برآ ، نيروي پساي القايي نيز افزايش مييابد.
  • عنوان انگليسي اين نوع پسا Induced Drag ميباشد.
  • اگر سرعت نصف شود پساي القايي چهار برابر ميشود.
  • افزايش سرعت باعث كاهش اين نوع پسا ميشود. .
  • جريان عبوري بالا و پايين بال كه در نوك بال به يكديگر ميرسند ، جرياني حلقوي در نوك بال بهوجود ميآورند. اين پديده در ايجاد پساي القايي سهيم ميباشد اما عامل اصلي آن نيست.
  • طراحان و سازندگان هواپيما و پاراگلايدر براي كاهش اثر جريان حلقوي نوك بال و متعاقب آن كاهش پساي القايي ، تمهيداتي نمودهاند. از جمله اين تمهيدات ، ايجاد تغييرات ويژه در نوك بال بوده است.

پساي كلي (Total Drag)

 • از مجموع دو نوع پساي مزاحم و القايي ، پساي كلي را خواهيم داشت.
  • پايينترين حد پساي كلي براي ما اهميت داشته و مبين ميزان كارآيي وسيله هوايي است


در تصوير محل تلاقي دو منحني ، ميزان پساي كلي را نشان ميدهد. در اين نقطه نسبت برآ به پسا در حداكثر مقدار خود ميباشد و اين يكي از بهترين سرعتهاي هوايي است.

8- استال را به طور کامل شرح دهید. انواع آن را نام ببرید. شرایط ایجاد هر کدام را تشریح نمایید.

استال لحظه ایست بحرانی که بال از پرواز خارج میشود

 

انواع: full stall, deep stall, B-line stall, dynamic stall

برای مشاهده شرایط و نحوه انجام به بخش مانور های آکروباسی مراجعه کنید

9- محور های پاراگلایدر و حرکات حول این محور ها را شرح دهید.

چرخش (Roll):

حرکت حول محور Xها یا عرضی (Lateral) که باعث می شوند که خلبان در زیر بال به چپ و راست تاب بخورد این حرکت چرخش یا رول میگویند. خلبان با جابجایی وزن خود میتواند باعث این حرکت شده و یا در خلبانی فعال به کمک وزن حرکات ناخواسته بال حول این محور را کنترل کند

گردش (Yaw) :

حرکت حول محور Zها یا سمتی (Directional) چرخش حول محور عمودی بر بال و انحراف از مسیر (Yaw) نامیده می شود به عبارت ساده در مانور هلیکوپتر و اسپین بال حول این محور حرکت میکند

 

پیچش (Pitch) :

حرکت حول محور Yها یا طولی (Longitudinal) یا Pitch در واقع شیرجه بال به جلو یا عقب ماندن بال نسبت به خلبان است. این حرکت با نام Pitch شناخته می شود و توسط برک ها و اسپید سیستم قابل کنترل است.

10- خطوط و زوایای مهم در پاراگلایدر را نام ببرید و شکل آن را ترسیم نمایید

زوایا در پاراگلایدر(Angles)

Chord Line و Horizon Line و Fly Path با یکدیگر زوایایی می سازند که عبارتند از:

زاویه حالت (Attitude Angle)

عبارت است از زاویه بین Horizon Line و Chord Line

زاویه سرش (Glide Angle)

عبارت است از زاویه بین Horizon Line و Fly Path

زاویه حمله (Angle of Attack)

عبارت است از زاویه بین Chord Line و Fly Path

11- نمودار fly domin را رسم کنید و انواع سرعت در پرواز را نام برده و توضیح دهید، نمودار velocity polar را رسم نمایید

دامنه پرواز یا فلای دامین در واقع مجموعه سرعت هایی است که پاراگلایدر میتواند با آنها پرواز نماید که کمترین مقدار آن را minimum air speed مینامیم و بیشترین مقدار آن را در حالت full speed داریم و تمام سرعت های بین این دو در دامنه پرواز قرار میگیرد، پاراگلایدر بی نهایت سرعت هوایی دارد.

انواع سرعت:

 • سرعت هوایی: سرعت پاراگلایدر نسبت به مولکول های هوا در اطراف بال را سرعت هوایی مینامیم
 • سرعت زمینی: سرعت پاراگلایدر نسبت به ناظر زمینی را سرعت زمینی مینامیم

منحنی پولار

۱- Air speed

۲- Sink

۳- Minimum air speed

۴- Full speed

۵- Trim speed

۶- Minimum sink rate

۷- Best glide ratio

12- جدول گاست را با جزییات رسم نمایید . درک مفهومی و ترسیم Airfoil و خطوط مهم در هر حالت از Guast