اسپیرال نامتقارن Asymmetric spiral

توصيف:

اسپیرال نامتقارن در واقع يك وینگ اور است، اما تنها از يك سمت. زمان تغيير وزن و ترمز نيز بسيار مشابه است. به ميزان وینگ اور بالاتر از بال نخواهید آمد، اما چرخش ها با انرژي بيشتري همراه است. به اين دليل است كه از اسپیرال نامتقارن وارد قدرتمندترين حركات ميشويم (مانند لوپ ، SAT نامتقارن، اینفینیتی).

 

یادگیری مانور ها باید زیر نظر مربی باشد، این توضیحات برای آشنایی بیشتر است نه مرجعی برای خودآموزی

ورود:

با وینگ اور آغاز كنيد. هنگامي كه احساس خوبي داشت و زمان بندي درست بود، حركت را تنها به يك سمت (در مورد ما به سمت راست) بدون تغيير مسير چرخش ها ادامه دهيد:

پس از گذر از بالاترين نقطه در آخرين بال چرخي به سمت راست، با تغيير وزن به سمت چپ، يك شيرجه متقارن و مستقيم را انجام دهيد. هنگامي كه درست زير گلايدر قرار داريد، مقدار زيادي برک راست و انتقال وزن به راست بيفزاييد. منجر به يك چرخش خيلي سريع، اما بال خیلی پایین تر از شما نمیرود. وزن را در وسط نگه دارید و برک را کمی پس بدهید، زيرا به يك ورودي مناسب و كوتاه نياز است. بعد از توقف در بالاترين نقطه و زمانیکه شروع به پايين رفتن کردید، وزن خود را به سمت چپ بيندازيد تا دوباره شيرجه اي متقارن و مستقيم داشته باشيد . سپس برک راست را بكشيد و وزن خود را به شدت درست در پايين ترين نقطه به سمت راست بيندازيد و به همين صورت ادامه دهيد…

تفاوت هاي ميان زمان بندي يك وینگ اور و يك اسپیرال نامتقارن:

در يك بال چرخي شما پيش از پايين ترين نقطه شروع به تغيير وزن ميكنيد و ترمز را در پايين ترين نقطه يا نزديك به آن ميكشيد.

در يك اسپیرال نامتقارن، ترمز را همزمان با تغيير وزن در پايين ترين نقطه يا نزديك به آن ميكشيد ( مقدار شیرجه بال در اسپیرال نامتقارني كه ميخواهيد ايجاد كنيد، کاملا به این زمان بندی بستگي دارد).

در يك وینگ اور پس از آغاز چرخش ديگر، بدن خود را در يك سمت قرار ميدهيد و ترمزها را پايين نگه ميداريد. با اين كار، مسير چرخش را هدايت ميكنيد.

در يك اسپیرال نامتقارن براي آغاز چرخشي بعدی، با يك ترمز كوتاه اما محكم و تغيير وزن شديد، انرژی زيادي به بال ميدهيد. در زمان آغاز چرخش، ترمز را رها ميكنيد و بدن خود را به مركز برميگردانيد.

يا

يك SAT به راست انجام ميدهيد. به سرعت آن را رها ميكنيد و وزن خود را به چپ ميندازيد تا شيرجه اي مستقيم داشته باشيد. در پايين ترين نقطه ترمز كرده و حداكثر تغيير وزن به سمت راست را داريد…(از اينجا به بعد همانند مورد بالا است).

اگر ميخواهيد از اسپیرال نامتقارن كه انرژي زيادي دارد وارد يك حركت ديگر شويد (مانند لوپ زدن، SAT نامتقارن و غيره)، پيش از رسيدن به پايين ترين نقطه، تغيير وزن و ترمز را آغاز كنيد. با اين كار،بال در اسپیرال نامتقارن به ميزان قبل شیرجه نکرده، اما انرژی بيشتري خواهد داشت.

به دليل شتاب بالا، نيازي نيست كه در ارتفاع ترمز كنيد، اما برخي گلايدرها تمايل دارند در سمت خارجي (چپ) طي چرخش، در استابیلایزر کمی کلپس داشته باشند. ميتوانيد با اعمال كمي ترمز چپ پس از آغاز به نوسان، از اين کلپس اجتناب كنيد. مهم است زيرا ميتوانيد حتي با يك کلپس نوك كم نيز انرژي زيادي از دست دهيد.

خروج:

به آرامي با ٢-١ چرخش كامل، انرژي را تخليه كنيد.

خطرات!

تمام خطرات وینگ اور، همانند کلپس و … در صورت بد بودن زمانبندي وجود دارند.