فنون ترمال گیری: چرخش كلاسيك و چرخش معكوس

برگرفته از کتاب فن چرخش معكوس thermalling. نمايش: پنجاه روش براي پرواز بهتر

يافتن بهترين صعود در يك thermal، يكي از مهم ترين مهارت ها در پرواز است. نيمي از رقابت پرواز درباره صعود سريع است، نيم ديگر درباره گلايد است. براي پرواز آزاد، پرواز بالاي سر دوستان هميشه نوعي رقابت خصوصي است، اما کار به همین آسانی نيست؛ ترمال نامرئي است و روشي ساده از شناخت بهترين مكان مركز وجود ندارد.

 

فن كلاسيك

هنگامي كه به يك thermal قوي نزديك ميشويد، ميتوانيد به واقع حس كنيد كه شما را به درون ميكشد. ميتوانيد جريان هوا به درون thermal را حس كنيد. اگر رو به باد مخالف پرواز ميكنيد، پس ناگهان نفوذ به باد آسان تر است، يا اگر با جريان پشت به جهت باد پرواز ميكنيد، سرعت زميني افزايش مي يابد و thermal شما را به درون ميمكد.

اين مكش تنها با thermalهاي بسيار قوي اتفاق مي افتد، اما ميتوانيد براي حس كردن يك thermal قوي به يك سمت هنگامي كه ناگهان حس ميكنيد به سمتي كشيده ميشويد، به كار رود. مكش پيش از ورود به هر گونه ترمال اتفاق مي افتد و به شما ميگويد كه اين ترمال بسيار خوب خواهد بود.

هنگامي كه در ابتدا وارد ترمال ميشويد و صداي بيپ واريو شنيده ميشود، به بازخوردي كه از طريق صندلي از هوا با حركت بال بر thermal دريافت ميكنيد، توجه ويژه اي كنيد. بايد به يك سمت بچرخيد، پس از اولين صداهاي بيپ واريو بايد سعي كنيد تصميم بگيريد تا به كدام سمت برويد.

اگر زير يك سمت بال صعود بيشتري را حس ميكنيد و احساس ميكنيد كه آن سمت از صندلي را با فشار تجمعي در برك لاين هاي ان بلند ميكند، پس مركز thermal نيز در آن سمت خواهد بود.

روش ايده آل thermal، چرخيدن دور مركز در جايي كه صعود قوي تر است، ميباشد. معمولاً هنگامي كه وارد thermal ميشويد، واريو نشانگر صعودي ضعيف خواهد بود. فوراً نچرخيد؛ آرامش خود را حفظ كنيد، بر تجسم شكل thermal تمركز كنيد و سعي كنيد در جايي كه حدس ميزنيد مركز است، اولين چرخش را انجام دهيد. با پرواز به سوي مركز، صعود قوي و قوي تر ميشود و واريو صداي بيشتري ايجاد ميكند.

صبر كنيد تا زماني كه از محل قوي ترين صعود بگذريد و سپس بچرخيد. در يك مركز قوي m/s ٤ و بيشتر، معمولاً دو ثانيه پس از مركز شما را به چرخش دور آن بازميگرداند.

به ياد داشته باشيد كه از بازخورد بال براي تصميم درباره ميزان استحكام چرخش خود استفاده كنيد. اگر فشار يكسان باشد، ميتوانيد يك دايره كامل انجام دهيد، اما هنگامي كه احساس ميكند نيرومند است و نيمي از بال را ميشكافد، پس نترسيد و واقعاً آن را بچرخانيد. يك حركت اشتباه در اين مرحله ميتواند به معناي اين باشد كه از يك سمت thermal بيفتيد و آن را كاملاً از دست دهيد!

چرخش معكوس

يك ترفند كاربردي ديگر وجود دارد كه گاهي از آن استفاده ميكنم. هنگامي كه براي اولين بار وارد thermal ميشوم و از سمت چرخش مطمئن نيستم، اغلب به اين معنا است كه دقيقاً در وسط مركز قرار دارم. اينكه آيا يك چرخش ٣٦٠ درجه چپ يا راست انجام ميدهيد اهميتي ندارد: در هر صورت از يك سمت بيرون ميفتيد (به خصوص اگر يك thermal كوچك باشد).

پس با ورود به ترمال ۹۰ درجه به چپ چرخش را انجام ميدهیم، سپس چرخش را معكوس ميكنم، به شدت به راست تكيه ميكنم تا فوراً يك ٣٦٠ دست راست انجام دهم. يك چهارم چرخش شما را قادر به تغيير دور درست پيش از مركز ميكند، پس ٣٦٠ اول شما ميتواند مركزيت بهتري داشته باشد.